Luottotietorekisteri

Luottorekisteri tarkoittaa rekisteriä, johon luottotietotoiminnan harjoittaja tallettaa luottotietoja edelleen luovuttamista varten. Luottotietorekisteri on yksi paikka, josta luottotietoja voi hakea. Muita vaihtoehtoja ovat viranomaisten luottotietoja varten olemassa olevat rekisterit sekä henkilöltä tai yritykseltä itseltään saatavat tiedot. Tosin henkilön tai yrityksen suostumuksesta tietoja saa hankkia myös muista tietolähteistä tietyin rajoituksin.

Velkojan ilmoittamat maksuhäiriötiedot voidaan ilmoittaa ja tallentaa luottotietorekisteriin, jos maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä. Tämä koskee luonnollisesti tapauksia, jossa velallinen ja velkoja eivät ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Velkojan on ilmoitettava velalliselle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallinen maksukehotus, jossa muistutetaan luottotietorekisteriin ilmoitettavasta merkinnästä. Velkojan on lisäksi ilmoitettava luottotietorekisteriin, kun velallinen on suorittanut saatavansa.

Luottotietorekisteriin saa tallettaa Luottotietolain §13 mukaisia maksuhäiriötietoja ja nitä täydentäviä tietoja (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070527).

Luottotietorekisterissä olevan merkinnän säilytysaika vaihtelee maksuhäiriötiedon laadun mukaan. Konkurssia koskevat tiedot on poistettava viiden vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Tiedot poistuvat kuitenkin kuukauden kuluessa siitä, kun konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä on poistettu tiedot konkurssihakemuksen hylkäämisen, tutkimatta jättämisen tai konkurssin peruuntumisen vuoksi.

Velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot on poistettava kuukauden kuluessa siitä, kun vastaavat merkinnät on poistettu viranomaisen rekisteristä, josta tiedot ovat peräisin. Jos velkajärjestelytietoja koskeva maksuohjelma on määrätty raukeamaan velallisen hakemuksesta, poistetaan merkintä kolmen kuukauden kuluttua maksuohjelman raukeamisesta. Ulosottotieto poistetana luottorekisteristä heti, kun ulosttomies on tehnyt peruuttamisilmoituksen pitkäkestoisesta tai aiheettomasta ulosotosta, tai ulosottoperuste on kumottu.

Velkojan ilmoittama ja velallisen tunnustama maksuhäiriö häviää kahden vuoden kuluessa tiedon tallentamishetkestä. Viranomaisen toteama maksuhäiriötieto ja ulosottotieto poistuu viimeistään kolmen vuoden kuluttua tiedon tallentamisesta, ellei tietoa ole aiemmin esiteltyjen perusteiden nojalla kumottu jo aiemmin.

Jos rekisterinpitäjälle on tullut tieto velallisen suorittamasta maksusta, tieto poistetaan kahden vuoden kuluessa merkinnän tekemisestä.

Henkilöllä tai yrityksellä on oikeus saada kohtuullista korvausta vastaan tieto hänestä tallennetuista henkilöluottotiedoista, jotka on tallennettu luottotietorekisteriin. Rekisteröity on oikeutettu saamaan tietoa Luottotietolain 19§ mukaisia tarkoituksia varten.

Suomessa luottotietorekisteriä pitävät Soliditet Finland ja Suomen Asiakastieto Oy. Soliditet on Pohjoismaiden johtava luottotieto- ja yritysinformaatiotalo.

Leave A Response